سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سفری به منظور بررسی وضعیت کرونا در استان و بازدید از روند اجرای طرح شهید سلیمانی و برنامه‌های در حال اجرا به منظور مقابله با ویروس منحوس کرونا به استان کرمان سفر کرد، افتتاح مرکز واکسیناسیون شهید پورجعفری، بازدید از مرکز تست غربالگری، مرکز واکسیناسیون شهید لنگری‌زاده و […]

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سفری به منظور بررسی وضعیت کرونا در استان و بازدید از روند اجرای طرح شهید سلیمانی و برنامه‌های در حال اجرا به منظور مقابله با ویروس منحوس کرونا به استان کرمان سفر کرد، افتتاح مرکز واکسیناسیون شهید پورجعفری، بازدید از مرکز تست غربالگری، مرکز واکسیناسیون شهید لنگری‌زاده و حضور در گلزار شهدای کرمان از جمله برنامه‌های سردار سلامی بود.

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۱

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۲

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۳

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۴

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۵

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۶

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۷

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۸

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۹

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۱۰

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۱۱

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۱۲

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۱۳

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۱۴

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۱۵

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۱۶

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۱۷

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۱۸

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۱۹

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۲۰

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۲۱

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۲۲

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۲۳

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۲۴

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۲۵

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۲۶

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۲۷

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۲۸

سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان۲۹
سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان

منبع:فــارس
? سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به کرمان