بازید بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی فاریاب از مزارع ذرت و دامپروری

  توسط بسیج مهندسین کشاورزی شهرستان فاریاب ودامپزشکی ازمزارع کشت ذرت ودام سنگین به مناسبت هفته بسیج بازدید بعمل آمد بازید بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی فاریاب از مزارع ذرت و دامپروری منبع: خــبرگزاری بســیج ? بازید بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی فاریاب از مزارع ذرت و دامپروری

 

توسط بسیج مهندسین کشاورزی شهرستان فاریاب ودامپزشکی ازمزارع کشت ذرت ودام سنگین به مناسبت هفته بسیج بازدید بعمل آمد
بازید بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی فاریاب از مزارع ذرت و دامپروری

منبع: خــبرگزاری بســیج
? بازید بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی فاریاب از مزارع ذرت و دامپروری