بازگشایی مدارس در کرمان

آیین نمادین زنگ بازگشایی مدارس در استان کرمان با حضور مسئولان در مدرسه دخترانه متوسطه دوره اول شاهد شهر کرمان برگزار شد. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ بازگشایی مدارس در کرمان منبع:فــارس ? بازگشایی مدارس در کرمان

آیین نمادین زنگ بازگشایی مدارس در استان کرمان با حضور مسئولان در مدرسه دخترانه متوسطه دوره اول شاهد شهر کرمان برگزار شد.

۱

بازگشایی مدارس در کرمان۲

بازگشایی مدارس در کرمان۳

بازگشایی مدارس در کرمان۴

بازگشایی مدارس در کرمان۵

بازگشایی مدارس در کرمان۶

بازگشایی مدارس در کرمان۷

بازگشایی مدارس در کرمان۸

بازگشایی مدارس در کرمان۹

بازگشایی مدارس در کرمان۱۰

بازگشایی مدارس در کرمان۱۱

بازگشایی مدارس در کرمان۱۲
بازگشایی مدارس در کرمان

منبع:فــارس
? بازگشایی مدارس در کرمان