کشف ۳۲ ھزار قلم داروی کرونایِ دپو شده در کرمان

فت فتو/کرمان رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان از کشف ۳۲ ھزار و ۷۰۴ قلم انواع دارو که در درمان کرونا مورد استفاده قرار می گرفت، خبر داد . سرھنگ”حمیدرضا میرحبیبی” امروز ۳۰ مردادماه با اعلام این خبر اظهار کرد: با عنایت به فرمایشات مقام معظم رھبری مبنی بر اینکه اولویت اول کشور موضوع بیماری […]

فت فتو/کرمان رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان از کشف ۳۲ ھزار و ۷۰۴ قلم انواع دارو که در درمان کرونا مورد استفاده قرار می گرفت، خبر داد .

سرھنگ”حمیدرضا میرحبیبی” امروز ۳۰ مردادماه با اعلام این خبر اظهار کرد: با عنایت به فرمایشات مقام معظم رھبری مبنی بر اینکه اولویت اول کشور موضوع بیماری کرونا است و پذیرفته نیست که دارو در داروخانه ھا کمیاب باشد و با قیمت چند برابر در بازار توسط افراد سودجو عرضه شود، با توجھ به کمبود داروھای بیماری کرونا ورود قاطع به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: طرح ضربتی مقابله با سوداگران و سودجویان دارو در سطح استان کرمان اجرا شد و با تلاش ھای شبانه روزی و اقدامات فنی و پلیسی ماموران، دو انبار در حاشیه شھر که مقادیر زیادی دارو در آن دپو شده بود، شناسایی شد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان تصریح کرد: ماموران پس از کسب دستور قضائی و در بازرسی از انبارھای مذکور، ۳۲ ھزار و ۷۰۴ قلم انواع دارو و ۲۶۴ قلم لوازم آرایشی و بھداشتی را کشف و دو متھم را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اقلام کشف شده را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند، افزود: متھمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و داروھای کشف شده نیز برای توزیع بین بیماران کرونایی تحویل نماینده دانشگاه علوم پزشکی شد.

میرحبیبی بیان کرد: در این برھه حساس که کشور نیاز مبرم بھ دارو و اقلام بھداشتی دارد، برخی افراد سودجو با دپوی داروھای موردنیاز بیماران سعی در عرضه آنھا در بازار سیاه دارند که به این افراد ھشدار می دھیم پلیس فعالیت سوداگران  بازار دارو را رصد کرده و به شدت با متخلفان برخورد خواھد کرد.

انتهای پیام
کشف ۳۲ ھزار قلم داروی کرونایِ دپو شده در کرمان

منبع:ایـسنا
? کشف ۳۲ ھزار قلم داروی کرونایِ دپو شده در کرمان