وزیر ارتباطات با زبان کردی از مردم برای حضور در انتخابات دعوت کرد

وزیر ارتباطات با زبان کردی از مردم برای حضور در انتخابات دعوت کرد وزیر ارتباطات با زبان کردی از مردم برای حضور در انتخابات دعوت کرد منبع: بــرنا ? وزیر ارتباطات با زبان کردی از مردم برای حضور در انتخابات دعوت کرد
وزیر ارتباطات با زبان کردی از مردم برای حضور در انتخابات دعوت کرد


وزیر ارتباطات با زبان کردی از مردم برای حضور در انتخابات دعوت کرد

منبع: بــرنا
? وزیر ارتباطات با زبان کردی از مردم برای حضور در انتخابات دعوت کرد