نذرحاج قاسم برای کمک مومنانه ظهر تاسوعا

در تاسوعای حسینی ۹۰۰ بسته معیشتی به آسیب دیدگان از بیماری کرونا تحویل شد. به گزارش فت فتو، همزمان با تاسوعای حسینی ۹۰۰ بسته معیشتی در قالب رزمایش کمک مومنانه میان نیازمندان تقسیم شد. نذرحاج قاسم برای کمک مومنانه ظهر تاسوعا منبع:آرمـان ? نذرحاج قاسم برای کمک مومنانه ظهر تاسوعا

در تاسوعای حسینی ۹۰۰ بسته معیشتی به آسیب دیدگان از بیماری کرونا تحویل شد.

به گزارش فت فتو، همزمان با تاسوعای حسینی ۹۰۰ بسته معیشتی در قالب رزمایش کمک مومنانه میان نیازمندان تقسیم شد.
نذرحاج قاسم برای کمک مومنانه ظهر تاسوعا

منبع:آرمـان
? نذرحاج قاسم برای کمک مومنانه ظهر تاسوعا