مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا در بیت الزهرا

در صبح اولین روز محرم مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا در بیت الزهرا (موقوفه حاج قاسم) برگزار شد. منبع:مــهر ? مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا در بیت الزهرا


در صبح اولین روز محرم مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا در بیت الزهرا (موقوفه حاج قاسم) برگزار شد.منبع:مــهر
? مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا در بیت الزهرا