مخبر: کشورهای عضو شانگهای باید دلار را حذف و بانک مشترک شانگهای را تاسیس کنند

مخبر: کشورهای عضو شانگهای باید دلار را حذف و بانک مشترک شانگهای را تاسیس کنند مخبر: کشورهای عضو شانگهای باید دلار را حذف و بانک مشترک شانگهای را تاسیس کنند منبع: بــرنا ? مخبر: کشورهای عضو شانگهای باید دلار را حذف و بانک مشترک شانگهای را تاسیس کنند
مخبر: کشورهای عضو شانگهای باید دلار را حذف و بانک مشترک شانگهای را تاسیس کنند


مخبر: کشورهای عضو شانگهای باید دلار را حذف و بانک مشترک شانگهای را تاسیس کنند

منبع: بــرنا
? مخبر: کشورهای عضو شانگهای باید دلار را حذف و بانک مشترک شانگهای را تاسیس کنند