فعالیت مداوم مراکز واکسیناسون و استقبال مردم زرند

با وجود تعطیلی های اعلامی مراکز واکسیناسیون کماکان در حال خدمت رسانی به مردم هستند. به گزارش فت فتو، با وجود تعطیلی های اعلامی مراکز واکسیناسیون کماکان در حال خدمت رسانی به مردم هستند. منبع:دانــا ? فعالیت مداوم مراکز واکسیناسون و استقبال مردم زرند

با وجود تعطیلی های اعلامی مراکز واکسیناسیون کماکان در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

به گزارش فت فتو، با وجود تعطیلی های اعلامی مراکز واکسیناسیون کماکان در حال خدمت رسانی به مردم هستند.منبع:دانــا
? فعالیت مداوم مراکز واکسیناسون و استقبال مردم زرند