عرضه خارج از شبکه بیش از ۱۴۶ هزار کیلو گرم گوشت منجمد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از عرضه خارج از شبکه بیش از ۱۴۶ هزار کیلوگرم گوشت منجمد خبر داد. عرضه خارج از شبکه بیش از ۱۴۶ هزار کیلو گرم گوشت منجمد منبع: بــرنا ? عرضه خارج از شبکه بیش از ۱۴۶ هزار کیلو گرم گوشت منجمد


مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از عرضه خارج از شبکه بیش از ۱۴۶ هزار کیلوگرم گوشت منجمد خبر داد.
عرضه خارج از شبکه بیش از ۱۴۶ هزار کیلو گرم گوشت منجمد

منبع: بــرنا
? عرضه خارج از شبکه بیش از ۱۴۶ هزار کیلو گرم گوشت منجمد