شیخ حسین انصاریان خطاب به دکتر پزشکیان: خیلی ها در لباس‌های مختلف درباره شما بی‌اخلاقی کردند، آنها را ببخشید

https://eslahatnews.com/wp-content/uploads/2024/07/video_2024-07-10_17-08-20.mp4 شیخ حسین انصاریان خطاب به دکتر پزشکیان: خیلی ها در لباس‌های مختلف درباره شما بی‌اخلاقی کردند، آنها را ببخشید منبع: اصلاحات نیوز ? شیخ حسین انصاریان خطاب به دکتر پزشکیان: خیلی ها در لباس‌های مختلف درباره شما بی‌اخلاقی کردند، آنها را ببخشید
شیخ حسین انصاریان خطاب به دکتر پزشکیان: خیلی ها در لباس‌های مختلف درباره شما بی‌اخلاقی کردند، آنها را ببخشید

منبع: اصلاحات نیوز
? شیخ حسین انصاریان خطاب به دکتر پزشکیان: خیلی ها در لباس‌های مختلف درباره شما بی‌اخلاقی کردند، آنها را ببخشید