دومین دوره انتخابات سازمان‌های مردم نهاد استان قزوین برگزار شد

همزمان با سراسر کشور دومین دوره انتخابات سازمان‌های مردم نهاد استان قزوین برگزار شد. دومین دوره انتخابات سازمان‌های مردم نهاد استان قزوین برگزار شد منبع: بــرنا ? دومین دوره انتخابات سازمان‌های مردم نهاد استان قزوین برگزار شد


همزمان با سراسر کشور دومین دوره انتخابات سازمان‌های مردم نهاد استان قزوین برگزار شد.
دومین دوره انتخابات سازمان‌های مردم نهاد استان قزوین برگزار شد

منبع: بــرنا
? دومین دوره انتخابات سازمان‌های مردم نهاد استان قزوین برگزار شد