دعوت میدانی خبرنگاران از مردم جهت رعایت پروتکل های کرونایی -کرمان

فت فتو/کرمان صبح امروز ۲۰ مردادماه دعوت میدانی خبرنگاران از مردم جهت رعایت جدی ترو کامل پروتکل های کرونایی در سطح شهر کرمان انجام شد. انتهای پیام منبع:ایـسنا ? دعوت میدانی خبرنگاران از مردم جهت رعایت پروتکل های کرونایی -کرمان

فت فتو/کرمان صبح امروز ۲۰ مردادماه دعوت میدانی خبرنگاران از مردم جهت رعایت جدی ترو کامل پروتکل های کرونایی در سطح شهر کرمان انجام شد.

انتهای پیاممنبع:ایـسنا
? دعوت میدانی خبرنگاران از مردم جهت رعایت پروتکل های کرونایی -کرمان