دشمنان چهره‌ی واقعی خود را در غزه نشان دادند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در رزمایش تیپ ذوالفقار کرمان: مطمئن باشید دشمنان اگر بدانند ‌ذره‌ای در انجام وظایفمان‌کوتاهی کرده‌ایم‌ در حمله به ایران ذره‌ای غفلت نخواهند کرد. دریافت ۹ MB کد خبر ۵۹۴۵۹۴۲ دشمنان چهره‌ی واقعی خود را در غزه نشان دادند منبع: مــهر ? دشمنان چهره‌ی واقعی خود را در غزه نشان دادند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در رزمایش تیپ ذوالفقار کرمان: مطمئن باشید دشمنان اگر بدانند ‌ذره‌ای در انجام وظایفمان‌کوتاهی کرده‌ایم‌ در حمله به ایران ذره‌ای غفلت نخواهند کرد.


دریافت
۹ MB

کد خبر ۵۹۴۵۹۴۲
دشمنان چهره‌ی واقعی خود را در غزه نشان دادند

منبع: مــهر
? دشمنان چهره‌ی واقعی خود را در غزه نشان دادند