حسگری ساخته شده که ویروس‌ها را در مراحل اول بیماری تشخیص می‌دهد

مهدی جوانمرد از محققان دانشگاه راتگرز روش برای تشخیص اولیه بیماری‌های عفونی کشنده با استفاده از یک آزمایش بسیار حساس ایجاد کرده است که می‌تواند روزی در رویکردهای پزشکی تحول ایجاد نماید. در این تست، از نوعی ساختار ژنتیکی به‌صورت نانوتوپ استفاده شده است که به‌عنوان حسگر نانویی عمل می‌کند. حسگری ساخته شده که ویروس‌ها […]


مهدی جوانمرد از محققان دانشگاه راتگرز روش برای تشخیص اولیه بیماری‌های عفونی کشنده با استفاده از یک آزمایش بسیار حساس ایجاد کرده است که می‌تواند روزی در رویکردهای پزشکی تحول ایجاد نماید. در این تست، از نوعی ساختار ژنتیکی به‌صورت نانوتوپ استفاده شده است که به‌عنوان حسگر نانویی عمل می‌کند.
حسگری ساخته شده که ویروس‌ها را در مراحل اول بیماری تشخیص می‌دهد

منبع: بــرنا
? حسگری ساخته شده که ویروس‌ها را در مراحل اول بیماری تشخیص می‌دهد