حرمت صندوق رأی را حفظ کنیم تا آیندگان ما را هرزه‌ها و فاحشه‌های سیاسی نخوانند

https://eslahatnews.com/wp-content/uploads/2024/07/VID_20240704_145251_467.mp4 حرمت صندوق رأی را حفظ کنیم تا آیندگان ما را هرزه‌ها و فاحشه‌های سیاسی نخوانند منبع: اصلاحات نیوز ? حرمت صندوق رأی را حفظ کنیم تا آیندگان ما را هرزه‌ها و فاحشه‌های سیاسی نخوانند
حرمت صندوق رأی را حفظ کنیم تا آیندگان ما را هرزه‌ها و فاحشه‌های سیاسی نخوانند

منبع: اصلاحات نیوز
? حرمت صندوق رأی را حفظ کنیم تا آیندگان ما را هرزه‌ها و فاحشه‌های سیاسی نخوانند