جشنواره مالک اشتر در منوجان برگزار شد

صبح امروز همراه با سراسر کشور جشنواره مالک اشتر بسیج در شهرستان منوجان برگزار گردید و از برگزیدگان بسیجی شهرستان تجلیل به عمل آمد برای مشاهده عکس ها در سایز بزرگ ترکلیک نمائید جشنواره مالک اشتر در منوجان برگزار شد منبع: خــبرگزاری بســیج ? جشنواره مالک اشتر در منوجان برگزار شد

صبح امروز همراه با سراسر کشور جشنواره مالک اشتر بسیج در شهرستان منوجان برگزار گردید و از برگزیدگان بسیجی شهرستان تجلیل به عمل آمد

برای مشاهده عکس ها در سایز بزرگ ترکلیک نمائید
جشنواره مالک اشتر در منوجان برگزار شد

منبع: خــبرگزاری بســیج
? جشنواره مالک اشتر در منوجان برگزار شد