تولید انواع مکمل های غذایی و خوراک دام از جلبک اسپرولینا در کشور

متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید انواع مکمل های غذایی و دارویی و مکمل های دام و طیور برپایه جلبک اسپرولینا شدند. تولید انواع مکمل های غذایی و خوراک دام از جلبک اسپرولینا در کشور منبع: بــرنا ? تولید انواع مکمل های غذایی و خوراک دام از جلبک اسپرولینا در کشور


متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید انواع مکمل های غذایی و دارویی و مکمل های دام و طیور برپایه جلبک اسپرولینا شدند.
تولید انواع مکمل های غذایی و خوراک دام از جلبک اسپرولینا در کشور

منبع: بــرنا
? تولید انواع مکمل های غذایی و خوراک دام از جلبک اسپرولینا در کشور