توزیع کرونا در بازار کرمان

برخی بازاریان کرمان با زیر پا گذاشتن مقررات مغازه های خود را به محل توزیع کرونا تبدیل کرده اند. به گزارش فت فتو، هر چند اکثر مغازه داران بازار کرمان با رعایت مقررات مغازه های خود را بسته اند تا به کادر درمان کمک کنند اما برخی بازاریان کرمان به سلامت مردم بی توجه هستند. […]

برخی بازاریان کرمان با زیر پا گذاشتن مقررات مغازه های خود را به محل توزیع کرونا تبدیل کرده اند.

به گزارش فت فتو، هر چند اکثر مغازه داران بازار کرمان با رعایت مقررات مغازه های خود را بسته اند تا به کادر درمان کمک کنند اما برخی بازاریان کرمان به سلامت مردم بی توجه هستند.منبع:آرمان
? توزیع کرونا در بازار کرمان