تأمین امنیت انتخابات با همراهی ۱۹۰ هزار پلیس

سخنگوی فرماندهی انتطامی کل کشور از به کارگیری ۱۹۰ هزار نیروی پلیس برای تأمین امنیت انتخابات در ۱۱ اسفند خبر داد. تأمین امنیت انتخابات با همراهی ۱۹۰ هزار پلیس منبع: بــرنا ? تأمین امنیت انتخابات با همراهی ۱۹۰ هزار پلیس


سخنگوی فرماندهی انتطامی کل کشور از به کارگیری ۱۹۰ هزار نیروی پلیس برای تأمین امنیت انتخابات در ۱۱ اسفند خبر داد.
تأمین امنیت انتخابات با همراهی ۱۹۰ هزار پلیس

منبع: بــرنا
? تأمین امنیت انتخابات با همراهی ۱۹۰ هزار پلیس