اولین کارخانه شرکت تولید نیمه رسانای تایوان در ژاپن افتتاح شد

شرکت تولید نیمه رسانای تایوان، در میان نگرانی‌های کشورهای منطقه اولین کارخانه خود را در ژاپن تاسیس کرد. اولین کارخانه شرکت تولید نیمه رسانای تایوان در ژاپن افتتاح شد منبع: بــرنا ? اولین کارخانه شرکت تولید نیمه رسانای تایوان در ژاپن افتتاح شد


شرکت تولید نیمه رسانای تایوان، در میان نگرانی‌های کشورهای منطقه اولین کارخانه خود را در ژاپن تاسیس کرد.
اولین کارخانه شرکت تولید نیمه رسانای تایوان در ژاپن افتتاح شد

منبع: بــرنا
? اولین کارخانه شرکت تولید نیمه رسانای تایوان در ژاپن افتتاح شد