اعلایی: عمده موفقیت های نظام با اتکا به جوانان بدست آمده است

استاندار قزوین گفت: عمده موفقیت های ۴۵ ساله نظام جمهوری اسلامی با اتکا به جوانان بدست آمده است. اعلایی: عمده موفقیت های نظام با اتکا به جوانان بدست آمده است منبع: بــرنا ? اعلایی: عمده موفقیت های نظام با اتکا به جوانان بدست آمده است


استاندار قزوین گفت: عمده موفقیت های ۴۵ ساله نظام جمهوری اسلامی با اتکا به جوانان بدست آمده است.
اعلایی: عمده موفقیت های نظام با اتکا به جوانان بدست آمده است

منبع: بــرنا
? اعلایی: عمده موفقیت های نظام با اتکا به جوانان بدست آمده است