اعزام راهیان نوردانش آموزان دختر منوجانی

صبح امروز تعداد ۷۴دانش آموزدختر منوجانی مقطع متوسطه با مشایعت مسئولین محترم شهرستان و خانواده‌های آنها به اردوی راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند. برای مشاهده عکس ها در سایز بزرگ ترکلیک نمائید اعزام راهیان نوردانش آموزان دختر منوجانی منبع: خــبرگزاری بســیج ? اعزام راهیان نوردانش آموزان دختر منوجانی

صبح امروز تعداد ۷۴دانش آموزدختر منوجانی مقطع متوسطه با مشایعت مسئولین محترم شهرستان و خانواده‌های آنها به اردوی راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

برای مشاهده عکس ها در سایز بزرگ ترکلیک نمائید
اعزام راهیان نوردانش آموزان دختر منوجانی

منبع: خــبرگزاری بســیج
? اعزام راهیان نوردانش آموزان دختر منوجانی