اجرای طرح شهید سلیمانی در شهرستان کهنوج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهنوج گفت: طرح شهید سلیمانی از طریق پیشگیری، بیماریابی، قرنطینه فعال و کمک رسانی در مناطق مختلف شهرستان کهنوج در حال اجرا است.  به گزارش فت فتو ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهنوج گفت: طرح شهید سلیمانی از طریق پیشگیری، بیماریابی، قرنطینه فعال و کمک رسانی در مناطق مختلف شهرستان کهنوج در حال […]

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهنوج گفت: طرح شهید سلیمانی از طریق پیشگیری، بیماریابی، قرنطینه فعال و کمک رسانی در مناطق مختلف شهرستان کهنوج در حال اجرا است.

 به گزارش فت فتو ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهنوج گفت: طرح شهید سلیمانی از طریق پیشگیری، بیماریابی، قرنطینه فعال و کمک رسانی در مناطق مختلف شهرستان کهنوج در حال اجرا است. منبع:آرمان
? اجرای طرح شهید سلیمانی در شهرستان کهنوج