اجتماع حامیان مسعود پزشکیان در ورزشگاه حیدرنیا -۱

طرفداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا تهران عصر امروز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳ تجمع کردند. اجتماع حامیان مسعود پزشکیان در ورزشگاه حیدرنیا -۱ منبع: بــرنا ? اجتماع حامیان مسعود پزشکیان در ورزشگاه حیدرنیا -۱طرفداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا تهران عصر امروز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳ تجمع کردند.


اجتماع حامیان مسعود پزشکیان در ورزشگاه حیدرنیا -۱

منبع: بــرنا
? اجتماع حامیان مسعود پزشکیان در ورزشگاه حیدرنیا -۱