آیین تحلیف اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی استان کرمان

آیین تحلیف اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی استان یکشنبه، ۱۲ آذر ماه در محل دادگستری کرمان برگزار شد. آیین تحلیف اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی استان کرمان منبع: ایـسنا ? آیین تحلیف اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی استان کرمان


آیین تحلیف اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی استان یکشنبه، ۱۲ آذر ماه در محل دادگستری کرمان برگزار شد.
آیین تحلیف اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی استان کرمان

منبع: ایـسنا
? آیین تحلیف اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی استان کرمان